DISCLAIMER KUNST KIJKEN NEDERLAND

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website van KUNSTKIJKEN NEDERLAND.nl  wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op de KUNSTKIJKEN NEDERLAND.nl website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de KUNSTKIJKEN NEDERLAND.nl website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van KUNSTKIJKEN NEDERLAND.nl website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de KUNSTKIJKEN NEDERLAND.nl website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van KUNSTKIJKEN NEDERLAND.nl.

KUNSTKIJKEN NEDERLAND.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op de KUNSTKIJKEN NEDERLAND.nl website geschikt is voor het doel, waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

KUNSTKIJKEN NEDERLAND.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de KUNSTKIJKEN NEDERLAND.nl website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de KUNSTKIJKEN NEDERLAND.nl website te kunnen raadplegen. KUNSTKIJKEN NEDERLAND.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is, van het gebruik van informatie die door middel van de KUNSTKIJKEN NEDERLAND.nl website is verkregen.

<< terug naar contactpagina