ALGEMENE VOORWAARDEN KUNST KIJKEN NEDERLAND

1. Aanmelden
1.1 De aanmelding voor lezingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten van KUNSTKIJKEN NEDERLAND dient schriftelijk te geschieden.
1.2 KUNSTKIJKEN NEDERLAND zal na ontvangst van de aanmelding uiterlijk 2 weken voor aanvang van de overeengekomen activiteit een schriftelijke bevestiging van de aanmelding verzenden, alsmede een factuur ten behoeve van ofwel de gehele activiteit ofwel per blok (naar keuze).
1.3 Ter wille van de kwaliteit van de activiteit en het beoogde eindresultaat behoudt KUNSTKIJKEN NEDERLAND zich het recht voor, de aanmelding van een kandidaat deelnemer te weigeren.
1.4 Als een aanmelding door KUNSTKIJKEN NEDERLAND bevestigd is en de factuur is verzonden, wordt de kandidaat deelnemer vanaf dat moment beschouwd als zijnde deelnemer.
1.5 De deelnemer verklaart door middel van ondertekening van het inschrijfformulier de Algemene Voorwaarden van KUNSTKIJKEN NEDERLAND als zodanig te hebben ontvangen en zich daarmee te verenigen.
 
2. Deelnamekosten
2.1 De deelnamekosten dienen altijd op voorhand toch uiterlijk 1 weken voor de aanvang van de overeengekomen activiteit te zijn voldaan.
2.2 Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft KUNSTKIJKEN NEDERLAND het recht de deelnemer de toelating tot de activiteit te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
2.3 Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.

 
3. Annuleren
3.1 Annulering door deelnemers dient altijd schriftelijk (per de eerste van de maand) te geschieden.
Afhankelijk van het moment waarop KUNSTKIJKEN NEDERLAND de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
 - tot 2 weken voor aanvang van de activiteit: 10%
 - tussen 2 en 1 weken voor aanvang van de activiteit: 50%
 - binnen 1 weken voor aanvang van de activiteit: 100%
3.2 In geval van annulering vooraf heeft de deelnemer te allen tijde het recht zich te laten vervangen door een ander, die de activiteit wil volgen. Dit geldt alleen voor de gehele activiteit, ook als die uit meer dan één overeengekomen meetings of events bestaat en niet per meeting of event afzonderlijk.
3.3 Bij tussentijdse annulering zal geen restitutie van het kosten plaatsvinden. In geval van overmacht echter (bv. ziekenhuisopname, sterfgeval enz.) zal een en ander ter beoordeling van de directie van KUNSTKIJKEN NEDERLAND worden voorgelegd.

 
4. Auteursrechten
4.1 Zonder schriftelijke toestemming van KUNSTKIJKEN NEDERLAND is het niet toegestaan het trainingsmateriaal en/of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te gebruiken voor lezingen, workshops, trainingen of enig andere activiteit, die niet door KUNSTKIJKEN NEDERLAND worden verzorgd.

 
5. Aansprakelijkheid
5.1 KUNSTKIJKEN NEDERLAND is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van KUNSTKIJKEN NEDERLAND , voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of deelnemer en/of mede faciliterende organisatie.
5.2 KUNSTKIJKEN NEDERLAND is evenmin aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en/of deelnemer hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de activiteit.
5.3 KUNSTKIJKEN NEDERLAND is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cursist/deelnemer na de activiteit met de opgedane kennis doet.

 
6. Wijziging
6.1 KUNSTKIJKEN NEDERLAND behoudt zich het recht voor een meeting of activiteit en/of een onderdeel daarvan voor aanvang af te gelasten. In geval van afgelasting ontvangen de deelnemers hun reeds betaalde bedragen terug.
6.3 Voor verzuimde meeting of activiteiten vindt geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de programmering wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld verzuimde meeting of activiteiten in te halen. Het is gewenst dat deelnemers, indien zij niet aanwezig kunnen zijn, dit voor aanvang van de bijeenkomst schriftelijk of telefonisch kenbaar maken.

 
7. Algemeen
7.1 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van KUNSTKIJKEN NEDERLAND. Op geschillen die hieruit voortkomen is het Nederlandse recht van toepassing.

<< terug naar contactpagina